สมัครเข้าเรียน / APPLY NOW

   [ ปีการศึกษา 2566 ]
ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียน / How to apply
  1. กรณีที่ท่านเคยลงทะเบียนผู้สมัครไว้เรียบร้อยแล้ว ให้ Login เข้าสู่ระบบรับสมัคร เพื่อทำการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบและแผนการเรียนที่ต้องการ
  2. กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียนผู้สมัคร ให้ทำการลงทะเบียนผู้สมัครก่อน (ครั้งแรกครั้งเดียว) เพื่อใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบต่าง ๆ ที่ทางโรงเรียนเปิดรับ และสามารถตรวจสอบประวัติการสมัคร เช่น รอบและแผนการเรียนที่ตนเองสมัคร เลขประจำตัวสอบ และผลการสอบคัดเลือก เป็นต้น โดยเมื่อท่านลงทะเบียนผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว ให้ Login เข้าสู่ระบบรับสมัคร เพื่อทำการสมัครเข้าศึกษาต่อในรอบและแผนการเรียนที่ต้องการ
  3. ดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุอยู่ในระเบียบการรับสมัครในแต่ละรอบ