รับสมัครนักเรียน / ADMISSIONS

   [ รอบ: Portfolio, ทุนอันโตนีโอ มารีอา และ Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ]

ระเบียบการรับสมัคร / Admission Regulations

รอบ Portfolio

  ม.1 ม.4
คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
  ปีการศึกษา 2565
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5 และมีผลสอบตามที่ระบุหรือผลงานการแข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2564 ตามที่กำหนดโดยคัดเลือกรางวัลที่ได้รับสูงสุดเท่านั้น ดังนี้
  • Gifted Science-Mathematics
   • GPAX 3.50
   • มีผลสอบระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง / ผลงาน ด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
    รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
    (1) การแข่งขันโครงการประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (TEDET) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ในระดับประเทศขึ้นไป
    (2) การแข่งขัน ASMO (Thai Science & Mathematics Competition) จัดโดย ASMO THAI ในระดับประเทศขึ้นไป
    (3) โครงงานวิทยาศาสตร์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ในระดับประเทศขึ้นไป
    (4) งานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม GLOBE Student Research Competition จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ในระดับประเทศขึ้นไป
    (5) การแข่งขันการตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ จัดโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ระดับประเทศขึ้นไป
    (6) การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ SEAMO: Southeast Asian Mathematics Olympiad – Thailand
    (7) การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ TIMO: Thailand International Mathematical Olympiad
    (8) การแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ รายการ Kangaroo Math Thailand
    (9) การแข่งขันคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์นานาชาติ (สพฐ) รอบ 2 ระดับประเทศ
    (10) การแข่งขันระดับนานาชาติ ในรายการดังนี้
    - PMWC คณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
    - IMC : EMIC คณิตศาสตร์ ประถมศึกษา
    - IMC : WYMIC คณิตศาสตร์ มัธยมศึกษา
    - IMsC : คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา
  • Gifted English
   • GPAX 3.25
   • มีผลงานการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษ ระดับประเทศขึ้นไป
  • Gifted Digital & Technology
   • GPAX 3.00
   • มีผลสอบ/ผลงานการแข่งขันด้านคอมพิวเตอร์และ Robot ในรายการ World Robot Olympiad Thailand ระดับประเทศขึ้นไป
  • ห้องเรียน Bilingual Program และ English Program
   • GPAX 3.00
   • มีผลสอบ/ผลงานด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ในรายการใดรายการหนึ่ง ระดับประเทศขึ้นไป
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
  ปีการศึกษา 2565
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2 และมีผลสอบระดับเหรียญทอง เงิน และทองแดง ตามที่ระบุหรือผลงานการแข่งขันระดับประเทศหรือนานาชาติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563-2564 ตามที่กำหนดโดยคัดเลือกรางวัลที่ได้รับสูงสุดเท่านั้น ดังนี้
  • Gifted Physics, Chemistry, Biology
   • GPAX 3.50
   • มีผลสอบ/ผลงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
    • IJSO ค่าย 1
    • IESO ค่าย 2
    • โอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ค่าย 2
    • โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับประเทศ จัดโดย สสวท.
    • โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ โดยเป็นผู้แทนประเทศไทย
  • Gifted Mathematics
   • GPAX 3.50
   • มีผลสอบ/ผลงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
    • การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ของสมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
    • การสอบแข่งขันความสามารถทางคณิตศาสตร์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     สยามบรมราชกุมารี
    • การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงทุนการศึกษาระดับประเทศ จัดโดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์ร่วมกับโรงเรียนนครสวรรค์
    • โอลิมปิกวิชาการ สาขาคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น ค่าย 1
    • IMC : WYMI คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา
  • Gifted Digital & Technology
   • GPAX 3.00
   • มีผลสอบ/ผลงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
    • โครงการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แห่งประเทศไทย NSC
    • การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO
    • การแข่งขันหุ่นยนต์ WRG
    • การแข่งขันหุ่นยนต์ FLL
    • โอลิมปิกวิชาการ สาขาคอมพิวเตอร์ ระดับ ม.ต้น ค่าย 1
  • Gifted Thai
   • GPAX 3.00
   • มีผลสอบ/ผลงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
    • การประกวดการอ่านฟังเสียง ธนาคารธนชาติ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     สยามบรมราชกุมารี
    • การแต่งกลอนสดชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน
     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     สยามบรมราชกุมารี "มหิดลกรองแก้วแวววรรณ"
    • การสอบเพชรยอดมงกุฎ ภาษาไทย อันดับ 1–3 ระดับประเทศ
    • การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย
    • การแข่งขันคำคม (ครอสเวิร์ดไทย) ระดับประเทศ
    • การแข่งขันการอ่านทำนองเสนาะโดยกรมศิลปากร
  • Gifted English
   • GPAX 3.00
   • มีผลสอบ/ผลงาน รายการใดรายการหนึ่ง ดังนี้
    • การสอบเพชรยอดมงกุฎ ภาษาอังกฤษ อันดับ 1–3 ระดับประเทศ
    • การแข่งขัน Crossword อันดับ 1-3 ระดับประเทศ
    • การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ อันดับ 1-3 ระดับประเทศ
  • แผนการเรียน วิทยาศาสตร์–คณิตศาสตร์ และ EP Science-Mathematics
   • GPAX 3.00
   • มีผลสอบ/ผลงานด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี รายการใดรายการหนึ่ง ในระดับนานาชาติ หรือระดับประเทศขึ้นไป
  • แผนการเรียน ศิลป์ (จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดนตรี, คำนวณ) และ EP Art-Business
   • GPAX 2.50
   • มีผลสอบ/ผลงานด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี รายการใดรายการหนึ่ง ในระดับนานาชาติ หรือระดับ ประเทศขึ้นไป
เอกสาร
ที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ป.4-ป.5
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สามารถ Download ได้ในระบบ SWIS ของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (** เฉพาะนักเรียนต่างโรงเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
 4. Portfolio 8 หน้า
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ม.1-ม.2
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สามารถ Download ได้ในระบบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (** เฉพาะนักเรียนต่างโรงเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
 4. Portfolio 8 หน้า
ขั้นตอน
การสมัคร
 1. นักเรียน กรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  หมายเหตุ:
  - รับชำระค่าสมัครเฉพาะเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น
  - กรุณาบันทึกหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารหมายเลข 3)
 2. นักเรียน สามารถตรวจสอบ “เลขประจำตัวสอบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 4. นักเรียนและผู้ปกครอง ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 5. นักเรียน ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 6. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน และดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 7. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

รอบ ทุนอันโตนีโอ มารีอา

  ม.1 ม.4
คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ปีการศึกษา 2565
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5
  ไม่ต่ำกว่า 3.75
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปีการศึกษา 2565
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2
  ไม่ต่ำกว่า 3.75
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
เอกสาร
ที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ป.4-ป.5
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สามารถ Download ได้ในระบบ SWIS ของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (** เฉพาะนักเรียนต่างโรงเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ม.1-ม.2
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สามารถ Download ได้ในระบบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (** เฉพาะนักเรียนต่างโรงเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
วิชาที่สอบ
 1. คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
 2. วิทยาศาสตร์ 100 คะแนน
 3. ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
 1. คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
 2. ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
 3. วิทยาศาสตร์ 100 คะแนน
  (รวมเนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)
ขั้นตอน
การสมัคร
 1. นักเรียน กรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  หมายเหตุ:
  - รับชำระค่าสมัครเฉพาะเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น
  - กรุณาบันทึกหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารหมายเลข 3)
 2. นักเรียน สามารถตรวจสอบ “เลขประจำตัวสอบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 4. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ เข้ารับการสอบข้อเขียน และผู้ปกครอง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 5. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 6. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 7. นักเรียน ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 8. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน และดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 9. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

รอบ Gifted

  ม.1 ม.4
คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
  ปีการศึกษา 2565
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีผลการเรียนเฉพาะวิชาตามที่กำหนด ดังนี้
  • Gifted Science-Mathematics
   • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้น ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • Gifted English
   • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้น ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • Gifted Digital & Technology
   • ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคำนวณ หรือ Robotics เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้น ป.4-ป.5) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
  ปีการศึกษา 2565
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีผลการเรียนเฉพาะวิชาตามที่กำหนด ดังนี้
  • Gifted Physics, Chemistry, Biology
   • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้น ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • Gifted Mathematics
   • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้น ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • Gifted Digital & Technology
   • ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคำนวณ หรือ Robotics เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้น ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • Gifted Thai
   • ผลการเรียนวิชาภาษาไทย เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้น ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • Gifted English
   • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน เฉลี่ย 2 ปีการศึกษา (ชั้น ม.1-ม.2) ไม่ต่ำกว่า 3.00
เอกสาร
ที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ป.4-ป.5
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สามารถ Download ได้ในระบบ SWIS ของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (** เฉพาะนักเรียนต่างโรงเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร Gifted จำนวน 500 บาท/Gifted (1 คนมีสิทธิ์เลือกสอบได้ 3 Gifted)
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ม.1-ม.2
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สามารถ Download ได้ในระบบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (** เฉพาะนักเรียนต่างโรงเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร Gifted จำนวน 500 บาท/Gifted (1 คนมีสิทธิ์เลือกสอบได้ 3 Gifted)
วิชาที่สอบ
 1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30% (สอบทุก Gifted)
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
 2. วิชาความถนัดเฉพาะ Gifted 70%
  • Gifted Science-Mathematics
   • วิชาความถนัดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 60%
   • สัมภาษณ์ 10%
  • Gifted English
   • วิชาความถนัดด้านภาษาอังกฤษ 60%
   • สัมภาษณ์ 10%
  • Gifted Digital & Technology
   • วิชาความถนัดด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 50%
   • ภาคปฏิบัติ 10%
   • สัมภาษณ์ 10%
 1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30% (สอบทุก Gifted)
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
 2. วิชาความถนัดเฉพาะ Gifted 70%
  • Gifted Physics
   • วิชาความถนัดด้านฟิสิกส์ 60%
   • สัมภาษณ์ 10%
  • Gifted Chemistry
   • วิชาความถนัดด้านเคมี 60%
   • สัมภาษณ์ 10%
  • Gifted Biology
   • วิชาความถนัดด้านชีววิทยา 60%
   • สัมภาษณ์ 10%
  • Gifted Mathematics
   • วิชาความถนัดด้านคณิตศาสตร์ 60%
   • สัมภาษณ์ 10%
  • Gifted Digital & Technology
   • วิชาความถนัดด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ 50%
   • ภาคปฏิบัติ 10%
   • สัมภาษณ์ 10%
  • Gifted Thai
   • วิชาความถนัดด้านภาษาไทย 60%
   • สัมภาษณ์ 10%
  • Gifted English
   • วิชาความถนัดด้านภาษาอังกฤษ 60%
   • สัมภาษณ์ 10%
ขั้นตอน
การสมัคร
 1. นักเรียน กรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  หมายเหตุ:
  - รับชำระค่าสมัครเฉพาะเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น
  - กรุณาบันทึกหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารหมายเลข 3)
 2. นักเรียน สามารถตรวจสอบ “เลขประจำตัวสอบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 4. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ เข้ารับการสอบข้อเขียน และผู้ปกครอง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 5. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 6. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 7. นักเรียน ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 8. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน และดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 9. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
date_range

กำหนดการรับสมัคร / Admission Schedule

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
รอบ Portfolio (รับตามจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบ Portfolio)
รอบทุนอันโตนีโอ มารีอา (ม.1 จำนวน 10 ทุน, ม.4 จำนวน 10 ทุน) และ
รอบ Gifted
สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนต่างสถาบัน โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการ รอบ Portfolio รอบทุนอันโตนีโอ มารีอา
และ Gifted
รับสมัคร Online 8 - 24 มิถุนายน 2565 8 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้
และห้องสอบ
- 9 สิงหาคม 2565
สอบวัดความรู้ ระดับชั้น ม.1
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ)
ไม่มีการสอบ 13 สิงหาคม 2565
สอบวัดความรู้ ระดับชั้น ม.4
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ)
ไม่มีการสอบ 13 - 14 สิงหาคม 2565
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ระดับชั้น ม.1
3 กรกฎาคม 2565 13 สิงหาคม 2565
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ระดับชั้น ม.4
3 กรกฎาคม 2565 13 - 14 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 มิถุนายน 2565 24 สิงหาคม 2565
สอบสัมภาษณ์นักเรียน 3 กรกฎาคม 2565 28 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือก
6 กรกฎาคม 2565 6 กันยายน 2565
กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 6 - 8 กรกฎาคม 2565 6 - 11 กันยายน 2565
ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ Online: 8 - 11 กรกฎาคม 2565
On-site: 8 กรกฎาคม 2565
Online: 12 -14 กันยายน 2565
On-site: 11 กันยายน 2565
fact_check

แนวปฏิบัติในการสอบ / Examination Guidelines

การสอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)
 1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด และแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 2. ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงตนต่อคณะกรรมการคุมสอบ
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน ดินสอดำ (2B) และยางลบดินสอ
 4. นักเรียนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น
 5. นักเรียนต้องเข้าสอบตามกำหนดเวลาสอบ หากเข้าสอบหลังแจกข้อสอบแล้ว จะถือว่านักเรียนหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
 7. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ใด ๆ เช่น น้ำยาลบคำผิด ยางลบ ฯลฯ จากเพื่อนขณะทำข้อสอบ
 8. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือเตรียมการใด ๆ อันเป็นเหตุให้นำไปสู่การทุจริตในห้องสอบ
 9. การทุจริตในการสอบวิชาใด ๆ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
 10. กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ โรงรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
perm_phone_msg

ติดต่อสอบถาม / Contact

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
สำนักผู้อำนวยการ (ครูมยุรี ทำทอง - ครูขิม) หมายเลขโทรศัพท์ 064-896-5531, 053 245 572-5 ต่อ 316