รับสมัครนักเรียน / ADMISSIONS

   [ รอบ: Portfolio, ทุนอันโตนีโอ มารีอา และ Gifted ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ]

ระเบียบการรับสมัคร / Admission Regulations

รอบ ทุนอันโตนีโอ มารีอา

  ม.1 ม.4
คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
  ปีการศึกษา 2565
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.75
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปีการศึกษา 2565
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.75
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
เอกสาร
ที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ป.4-ป.5
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สามารถ Download ได้ในระบบ SWIS ของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (**เฉพาะนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ม.1-ม.2
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สามารถ Download ได้ในระบบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (**เฉพาะนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร จำนวน 500 บาท
วิชาที่สอบ
 1. สอบ General Test 85%
  • คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
  • วิทยาศาสตร์ 100 คะแนน
  • ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
 2. สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 15%
 3. สอบสัมภาษณ์นักเรียน 15%
 1. สอบ General Test 85%
  • คณิตศาสตร์ 100 คะแนน
  • ภาษาอังกฤษ 100 คะแนน
  • วิทยาศาสตร์ 100 คะแนน
   (รวมเนื้อหาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)
 2. สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 15%
 3. สอบสัมภาษณ์นักเรียน 15%
ขั้นตอน
การสมัคร
 1. นักเรียน กรอกใบสมัครและแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (1-3) ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  หมายเหตุ:
  - รับชำระค่าสมัครเฉพาะเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น
  - กรุณาบันทึกหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารหมายเลข 3)
 2. นักเรียน สามารถตรวจสอบ “เลขประจำตัวสอบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 4. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ เข้ารับการสอบข้อเขียน และผู้ปกครอง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 5. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 6. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 7. นักเรียน ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 8. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน และดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 9. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

กรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านการพิจารณา
 1. นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกคำร้องเพื่อให้ผู้อำนวยการพิจารณา
 2. ผู้อำนวยการพิจารณา
  • รับ ประสานผู้ปกครองนัดหมายชำระค่ารักษาสิทธิ์
  • ไม่รับ ประสานแจ้งผู้ปกครองรับทราบ

รอบ Gifted

  ม.1 ม.4
คุณสมบัติ
ของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
  ปีการศึกษา 2565
 2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีผลการเรียนเฉพาะวิชาตามที่กำหนด ชั้น ป.4-ป.5 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ดังนี้
  • Gifted Science-Mathematics
   • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและ
   • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  • Gifted English
   • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
  • Gifted Digital & Technology
   • วิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคำนวณ
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
  ปีการศึกษา 2565
 2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย
 4. มีผลการเรียนเฉพาะวิชาตามที่กำหนด (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 ดังนี้
  • Gifted Physics, Chemistry, Biology
   • วิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน
  • Gifted Mathematics
   • วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน
  • Gifted Digital & Technology
   • วิชาคอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคำนวณ หรือ Robotics
  • Gifted Thai
   • วิชาภาษาไทย
  • Gifted English
   • วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
เอกสาร
ที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ป.4-ป.5
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สามารถ Download ได้ในระบบ SWIS ของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (**เฉพาะนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร Gifted จำนวน 500 บาท/Gifted (1 คนมีสิทธิ์เลือกสอบได้ 3 Gifted)
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน
  ชั้น ม.1-ม.2
  (** สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สามารถ Download ได้ในระบบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ (**เฉพาะนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 3. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร Gifted จำนวน 500 บาท/Gifted (1 คนมีสิทธิ์เลือกสอบได้ 3 Gifted)
วิชาที่สอบ
 1. สอบ General Test 25%
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
 2. สอบ Advanced Placement Test 60%
  • Gifted Science-Mathematics
   • วิชาความถนัดด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • Gifted English
   • วิชาความถนัดด้านภาษาอังกฤษ
  • Gifted Digital & Technology
   • วิชาความถนัดด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
 3. สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 15%
 4. สอบสัมภาษณ์นักเรียน 15%
 1. สอบ General Test 25%
  • วิชาคณิตศาสตร์
  • วิชาวิทยาศาสตร์
  • วิชาภาษาอังกฤษ
 2. สอบ Advanced Placement Test 60%
  • Gifted Physics
   • วิชาความถนัดด้านฟิสิกส์
  • Gifted Chemistry
   • วิชาความถนัดด้านเคมี
  • Gifted Biology
   • วิชาความถนัดด้านชีววิทยา
  • Gifted Mathematics
   • วิชาความถนัดด้านคณิตศาสตร์
  • Gifted Digital & Technology
   • วิชาความถนัดด้านคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์
  • Gifted Thai
   • วิชาความถนัดด้านภาษาไทย
  • Gifted English
   • วิชาความถนัดด้านภาษาอังกฤษ
 3. สอบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง 15%
 4. สอบสัมภาษณ์นักเรียน 15%
ขั้นตอน
การสมัคร
 1. นักเรียน กรอกใบสมัครและแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (1-3) ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  หมายเหตุ:
  - รับชำระค่าสมัครเฉพาะเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น
  - กรุณาบันทึกหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารหมายเลข 3)
 2. นักเรียน สามารถตรวจสอบ “เลขประจำตัวสอบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 4. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ เข้ารับการสอบข้อเขียน และผู้ปกครอง เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 5. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 6. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 7. นักเรียน ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 8. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน และดาวน์โหลดเอกสารเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 9. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด

กรณีนักเรียนที่ไม่ผ่านการพิจารณา
 1. นักเรียนหรือผู้ปกครองกรอกคำร้องเพื่อให้ผู้อำนวยการพิจารณา
 2. ผู้อำนวยการพิจารณา
  • รับ ประสานผู้ปกครองนัดหมายชำระค่ารักษาสิทธิ์
  • ไม่รับ ประสานแจ้งผู้ปกครองรับทราบ
date_range

กำหนดการรับสมัคร / Admission Schedule

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566
รอบ Portfolio (รับตามจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์รอบ Portfolio) *** ปิดรับสมัครแล้ว ***
รอบทุนอันโตนีโอ มารีอา (ม.1 จำนวน 10 ทุน, ม.4 จำนวน 10 ทุน) และ
รอบ Gifted
สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยและนักเรียนต่างสถาบัน โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการ รอบ Portfolio รอบทุนอันโตนีโอ มารีอา
และ Gifted
รับสมัคร Online 8 - 24 มิถุนายน 2565
*** ปิดรับสมัครแล้ว ***
8 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้
และห้องสอบ
- 9 สิงหาคม 2565
สอบวัดความรู้ ระดับชั้น ม.1
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ)
ไม่มีการสอบ 13 สิงหาคม 2565
สอบวัดความรู้ ระดับชั้น ม.4
(ข้อเขียน/ปฏิบัติ)
ไม่มีการสอบ 13 - 14 สิงหาคม 2565
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ระดับชั้น ม.1
3 กรกฎาคม 2565 13 สิงหาคม 2565
สัมภาษณ์ผู้ปกครอง
ระดับชั้น ม.4
3 กรกฎาคม 2565 14 สิงหาคม 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 มิถุนายน 2565 24 สิงหาคม 2565
สอบสัมภาษณ์นักเรียน 3 กรกฎาคม 2565 3 - 4 กันยายน 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือก
6 กรกฎาคม 2565 7 กันยายน 2565
กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 6 - 8 กรกฎาคม 2565 7 - 10 กันยายน 2565
ลงทะเบียนรักษาสิทธิ์ Online: 8 - 11 กรกฎาคม 2565
On-site: 8 กรกฎาคม 2565
Online: 12 -14 กันยายน 2565
On-site: 10 กันยายน 2565
fact_check

แนวปฏิบัติในการสอบ / Examination Guidelines

การสอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)
 1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด และแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 2. ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงตนต่อคณะกรรมการคุมสอบ
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน ดินสอดำ (2B) และยางลบดินสอ
 4. นักเรียนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น
 5. นักเรียนต้องเข้าสอบตามกำหนดเวลาสอบ หากเข้าสอบหลังแจกข้อสอบแล้ว จะถือว่านักเรียนหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
 7. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ใด ๆ เช่น น้ำยาลบคำผิด ยางลบ ฯลฯ จากเพื่อนขณะทำข้อสอบ
 8. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือเตรียมการใด ๆ อันเป็นเหตุให้นำไปสู่การทุจริตในห้องสอบ
 9. การทุจริตในการสอบวิชาใด ๆ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
 10. กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ โรงรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
perm_phone_msg

ติดต่อสอบถาม / Contact

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
สำนักผู้อำนวยการ (ครูมยุรี ทำทอง - ครูขิม) หมายเลขโทรศัพท์ 064-896-5531, 053 245 572-5 ต่อ 316