สมัครเข้าเรียน / APPLY NOW

   [ ปีการศึกษา 2566 ]
person

ลงทะเบียนผู้สมัคร / Candidate Registration

คำแนะนำ: เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กรุณาอัพเดท Browser ของท่านเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปกรอกข้อมูล
เลขประจำตัวประชาชนของนักเรียน
หมายเหตุ: กรุณากรอกตัวเลขให้ตรงกับที่ปรากฏอยู่บนหน้าบัตรประจำตัวประชาชน (13 หลัก) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของผู้สมัครในขั้นตอนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีเป็นนักเรียนต่างชาติให้กรอกเลขที่หนังสือเดินทางของนักเรียน
รหัสผ่าน (ตัวเลข 4 หลัก)
หมายเหตุ: กรุณาตั้งรหัสผ่านเป็นตัวเลขจำนวน 4 หลัก เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนร่วมกับเลขประจำตัวประชาชน ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยกรุณาจดจำและเก็บรหัสผ่านนี้ไว้เป็นความลับ