รับสมัครนักเรียน / ADMISSIONS

   [ รอบ: ทั่วไป-แทรกชั้น ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2565 ]

ระเบียบการรับสมัคร / Admission Regulations

รอบ ทั่วไป-แทรกชั้น ม.1-ม.5

ขั้นตอนการดำเนินงาน แผนการเรียนปกติ EP International
การรับสมัคร Online 20 ตุลาคม 2564 - 19 พฤศจิกายน 2564
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. แทรกชั้น ม.1
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5
   (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แทรกชั้น ม.1
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5
   (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษชั้น ป.4-ป.5
   ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แทรกชั้น ม.2
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียน ชั้น ป.6 (2 ภาคเรียน)
   ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แทรกชั้น ม.2
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียน ชั้น ป.6 (2 ภาคเรียน)
   ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.6
   ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แทรกชั้น ม.3
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.2
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1
   (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แทรกชั้น ม.3
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.2
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1
   (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน
   ชั้น ม.1 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แทรกชั้น ม.4
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2
   (4 ภาคเรียน) ดังนี้
   • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ, จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดนตรี)
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 1. แทรกชั้น ม.4
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2
   (4 ภาคเรียน) ดังนี้
   • EP Science-Maths:
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
    • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • EP Art-Business:
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
    • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. แทรกชั้น ม.5
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.3 (6 ภาคเรียน) ดังนี้
   • แผนการเรียนวิทย์-คณิต (Enhancing)
    • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.50
   • แผนการเรียนศิลป์-จีน
    • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 1. แทรกชั้น ม.5
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4
   ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.3 (6 ภาคเรียน) ดังนี้
   • EP Art-Business:
    • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
    • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ไม่ต่ำกว่า 3.00
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลัง หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียนตามที่กำหนดในระดับชั้นนั้น ๆ ที่จะทำการสมัคร
 2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท)
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลัง หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียนตามที่กำหนดในระดับชั้นนั้น ๆ ที่จะทำการสมัคร
 2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท)
วิชาที่สอบ
 1. แทรกชั้น ม.1-ม.3 สอบ 3 วิชา ดังนี้
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
 1. แทรกชั้น ม.1-ม.3 EP สอบ 3 วิชา ดังนี้
  • Mathematics
  • Science
  • English
 1. แทรกชั้น ม.4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต และชั้น ม.5 แผนการเรียนวิทย์-คณิต (Enhancing) สอบ 5 วิชา ดังนี้
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 1. แทรกชั้น ม.4 EP Science-Maths สอบ 3 วิชา ดังนี้
  • Mathematics
  • Science
  • English
 1. แทรกชั้น ม.4 แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ, จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดนตรี) และ ม.5 แผนการเรียนศิลป์-จีน สอบ 5 วิชา ดังนี้
  • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทยและสังคมศึกษา
  • ปฏิบัติดนตรี (กรณีสมัครศิลป์-ดนตรี)
 1. แทรกชั้น ม.4-ม.5 EP Arts-Business สอบ 5 วิชา ดังนี้
  • Math and Science
  • English
  • Thai and Social Studies
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  หมายเหตุ:
  - ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่มอบตัวในรอบที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วสมัครใหม่ในรอบนี้ (ยกเว้นผู้สมัครที่มอบตัวในรอบโควตา ม.4 และรอบรับโอน ป.6 ขึ้น ม.1 จาก MCP สามารถสมัครสอบเพื่อเปลี่ยนแผนการเรียนได้)
     หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ทันที และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
  - รับชำระค่าสมัครเฉพาะเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น
  - กรุณาบันทึกหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารหมายเลข 2)
 2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ “เลขประจำตัวสอบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 5. ผู้เข้าสอบตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการรับมอบตัว
 7. ผู้ผ่านการคัดเลือกมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
date_range

กำหนดการรับสมัคร / Admission Schedule

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2565 รอบ ทั่วไป-แทรกชั้น ม.1-ม.5 โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการ รอบ ทั่วไป-แทรกชั้น ม.1-ม.5
รับสมัคร Online 20 ตุลาคม 2564 - 19 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ 24 พฤศจิกายน 2564
สอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) 28 พฤศจิกายน 2564
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 1 ธันวาคม 2564
กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 1 - 8 ธันวาคม 2564
รับมอบตัวนักเรียน 7 - 8 ธันวาคม 2564
fact_check

แนวปฏิบัติในการสอบ / Examination Guidelines

การสอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)
 1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด และแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 2. ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงตนต่อคณะกรรมการคุมสอบ
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน ดินสอดำ (2B) และยางลบดินสอ
 4. นักเรียนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น
 5. นักเรียนต้องเข้าสอบตามกำหนดเวลาสอบ หากเข้าสอบหลังแจกข้อสอบแล้ว จะถือว่านักเรียนหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
 7. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ใด ๆ เช่น น้ำยาลบคำผิด ยางลบ ฯลฯ จากเพื่อนขณะทำข้อสอบ
 8. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือเตรียมการใด ๆ อันเป็นเหตุให้นำไปสู่การทุจริตในห้องสอบ
 9. การทุจริตในการสอบวิชาใด ๆ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
 10. กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ โรงรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
perm_phone_msg

ติดต่อสอบถาม / Contact

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
สำนักผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053 245 570-5 ต่อ 618 หรือ
ครูมยุรี ทำทอง หมายเลขโทรศัพท์ 081 884 1057