รับสมัครนักเรียน / ADMISSIONS

   [ รอบ: Admission ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป) ปีการศึกษา 2566 ]

ระเบียบการรับสมัคร / Admission Regulations

รอบ Admission ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป)

  แผนการเรียนปกติ EP International
รับสมัครผ่านช่องทาง Online
(เพียงช่องทางเดียว)
17 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2565
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
   ปีการศึกษา 2565
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5
   (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6
   ปีการศึกษา 2565
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5
   (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
   ปีการศึกษา 2565
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2
   (4 ภาคเรียน) ดังนี้
   • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
    • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • แผนการเรียนศิลป์ (คำนวณ, จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, ดนตรี)
    • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3
   ปีการศึกษา 2565
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2
   (4 ภาคเรียน) ดังนี้
   • EP Science-Maths
    • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • EP Art-Business
    • GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษ ไม่ต่ำกว่า 3.00
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน ชั้น ป.4-ป.5
  (สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม สามารถ Download ได้ในระบบ SWIS ของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ
  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลังหรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน ชั้น ม.1-ม.2
  (สำหรับนักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม สามารถ Download ได้ในระบบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียน หรือใช้เอกสารจากสมุดรายงานผลการเรียน)
 2. ใบรับรองความประพฤติ
  (เฉพาะนักเรียนที่ไม่ใช่นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยทั้งสองแผนก)
การทดสอบความรู้
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบ 3 วิชา ดังนี้
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แผนการเรียน EP ทดสอบ 3 วิชา ดังนี้
  • Mathematics
  • Science
  • English
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนวิทย์-คณิต ทดสอบ 5 วิชา ดังนี้
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน EP Science-Math ทดสอบ 3 วิชา ดังนี้
  • Mathematics
  • Science
  • English
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียนศิลป์ ทดสอบ 5 วิชา ดังนี้
  • คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
  • ปฏิบัติดนตรี (กรณีสมัครศิลป์-ดนตรี)
 1. ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แผนการเรียน EP Art-Business ทดสอบ 5 วิชา ดังนี้
  • Mathematics and Science
  • English
  • Thai and Social Studies
ขั้นตอนการสมัคร
 1. นักเรียน กรอกใบสมัครและแนบไฟล์เอกสารประกอบการสมัคร (1-2) ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  หมายเหตุ:
  - นักเรียนที่เคยสมัครสอบในรอบ ทุนอันโตนีโอ มารีอา หรือ รอบ Gifted ไม่ต้องชำระเงินค่าสมัคร (สมัครฟรี)
  - รับชำระค่าสมัครเฉพาะเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น
  - กรุณาบันทึกหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัครด้วย
 2. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ผ่านทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 3. นักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้ เข้ารับการสอบข้อเขียน และผู้ปกครอง เข้ารับการสัมภาษณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 4. นักเรียน ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันที่ 2 ธันวาคม 2565 ทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 5. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือก ศึกษาวิธีการชำระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์และจัดส่งเอกสาร ทางเว็บไซต์โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
date_range

กำหนดการรับสมัคร / Admission Schedule

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 รอบ Admission ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป) โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการ รอบ Admission ม.1 และ ม.4 (รอบทั่วไป)
รับสมัครผ่านช่องทาง Online
(เพียงช่องทางเดียว)
17 ตุลาคม - 16 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้
และห้องสอบ
23 พฤศจิกายน 2565
นักเรียนสอบข้อเขียน
และผู้ปกครองเข้ารับการสัมภาษณ์
27 พฤศจิกายน 2565
ประกาศรายชื่อนักเรียน
ที่ผ่านการคัดเลือก
2 ธันวาคม 2565
กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 2 - 8 ธันวาคม 2565
ชำระค่าลงทะเบียนรักษาสิทธิ์
และจัดส่งเอกสาร
6 - 8 ธันวาคม 2565
fact_check

แนวปฏิบัติในการสอบ / Examination Guidelines

การสอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)
 1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด และแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 2. ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงตนต่อคณะกรรมการคุมสอบ
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน ดินสอดำ (2B) และยางลบดินสอ
 4. นักเรียนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น
 5. นักเรียนต้องเข้าสอบตามกำหนดเวลาสอบ หากเข้าสอบหลังแจกข้อสอบแล้ว จะถือว่านักเรียนหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
 7. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ใด ๆ เช่น น้ำยาลบคำผิด ยางลบ ฯลฯ จากเพื่อนขณะทำข้อสอบ
 8. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือเตรียมการใด ๆ อันเป็นเหตุให้นำไปสู่การทุจริตในห้องสอบ
 9. การทุจริตในการสอบวิชาใด ๆ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
 10. กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ โรงรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
perm_phone_msg

ติดต่อสอบถาม / Contact

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
สำนักผู้อำนวยการ (ครูมยุรี ทำทอง - ครูขิม) หมายเลขโทรศัพท์ 064-896-5531, 053 245 572-5 ต่อ 316