รับสมัครนักเรียน / ADMISSIONS

   [ รอบ: Final Clearing ม.1-ม.5 ปีการศึกษา 2565 ]

ระเบียบการรับสมัคร / Admission Regulations

รอบ Final Clearing ม.1-ม.5

  หลักสูตรปกติ (Bilingual: BP) หลักสูตรภาษาอังกฤษ (EP International)
การรับสมัคร Online 6 – 28 มกราคม 2565
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. ชั้น ม.1 Gifted
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉพาะวิชาตามที่กำหนด ดังนี้
   • Gifted Science-Math
    • ผลการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐานแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • Gifted English
    • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานแต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • Gifted Digital & Technology
    • ผลการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ (วิทยาการคำนวณ) แต่ละปีการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 3.00
ไม่เปิดรับ Gifted EP
 1. ชั้น ม.1 (หลักสูตรปกติ BP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. ชั้น ม.1 (หลักสูตร EP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ป.4-ป.5 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.4-ป.5 ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. ชั้น ม.2 (หลักสูตรปกติ BP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียน ชั้น ป.6 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 1. ชั้น ม.2 (หลักสูตร EP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียน ชั้น ป.6 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ป.6 ไม่ต่ำกว่า 3.00
ไม่เปิดรับ
 1. ชั้น ม.3 (หลักสูตร EP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. ชั้น ม.4 Gifted
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
  • มีผลการเรียนเฉพาะวิชาตามที่กำหนด ดังนี้
   • Gifted English
    • ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.2 แต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • Gifted Mathematics
    • ผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.2 แต่ละภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
ไม่เปิดรับ Gifted EP
 1. ชั้น ม.4 (หลักสูตรปกติ BP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ดังนี้
   • แผนการเรียนวิทย์-คณิต
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
   • แผนการเรียนศิลป์ (จีน และ ดนตรี)
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 1. ชั้น ม.4 (หลักสูตร EP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ดังนี้
   • Science-Maths
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
    • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • Art-Business
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
    • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
 1. ชั้น ม.5 (หลักสูตรปกติ BP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.3 (2 ภาคเรียน) ดังนี้
   • แผนการเรียนศิลป์ (จีน)
    • GPAX (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
 1. ชั้น ม.5 (หลักสูตร EP)
  • เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
  • มีความประพฤติเรียบร้อย
  • มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.3 (2 ภาคเรียน) ดังนี้
   • Science-Maths
    • GPAX (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
    • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.3 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
   • Art-Business
    • GPAX (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
    • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.3 (2 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลัง หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียนตามที่กำหนดในระดับชั้นนั้น ๆ ที่จะทำการสมัคร
 2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท)
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลัง หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียนตามที่กำหนดในระดับชั้นนั้น ๆ ที่จะทำการสมัคร
 2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท)
วิชาที่สอบ ชั้น ม.1 Gifted สอบวิชาดังนี้ (เลือกได้ 1 Gifted)
 1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30% (สอบทุก Gifted)
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
 2. วิชาความถนัดเฉพาะ Gifted 70%
  • Gifted Science-Math
   • วิชาความถนัดทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
  • Gifted English
   • วิชาความถนัดทางภาษาอังกฤษ
  • Gifted Digital & Technology
   • วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์

ชั้น ม.1 - ม.3 (หลักสูตรปกติ BP) สอบวิชาดังนี้
 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ

ชั้น ม.4 Gifted สอบวิชาดังนี้ (เลือกได้ 1 Gifted)
 1. วิชาพื้นฐานทั่วไป 30% (สอบทุก Gifted)
  • คณิตศาสตร์
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
 2. วิชาความถนัดเฉพาะ Gifted 70%
  • Gifted English
   • วิชาความถนัดทางภาษาอังกฤษ
  • Gifted Mathematics
   • วิชาความถนัดทางคณิตศาสตร์

ชั้น ม.4 (แผนการเรียนวิทย์-คณิต) สอบวิชาดังนี้
 1. คณิตศาสตร์
 2. วิทยาศาสตร์
 3. ภาษาอังกฤษ
 4. ภาษาไทยและสังคมศึกษา

ชั้น ม.4 (แผนการเรียนศิลป์-จีน และ ดนตรี) และ ม.5 (แผนการเรียนศิลป์-จีน) สอบวิชาดังนี้
 1. คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
 2. ภาษาอังกฤษ
 3. ภาษาไทยและสังคมศึกษา
 4. ปฏิบัติดนตรี (กรณีสมัครแผนการเรียนศิลป์-ดนตรี)
ชั้น ม.1 - ม.3 (หลักสูตร EP) สอบวิชาดังนี้
 1. English
 2. Mathematics
 3. Science

ชั้น ม.4 - ม.5 EP-Science-Math สอบวิชาดังนี้
 1. English
 2. Mathematics
 3. Science

ชั้น ม.4 - ม.5 EP-Arts-Business สอบวิชาดังนี้
 1. Mathematics & Science
 2. English
 3. Thai & Social Studies
วันสอบ วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ผู้สมัครกรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
  หมายเหตุ:
  - ไม่อนุญาตให้ผู้สมัครที่มอบตัวในรอบที่ผ่านมาเรียบร้อยแล้วสมัครสอบในรอบนี้ ยกเว้นผู้สมัครที่ประสงค์จะสอบเข้าแผนการเรียน Gifted เท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตาม ผู้สมัครจะถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ทันที และทางโรงเรียนจะไม่คืนเงินค่าสมัครในทุกกรณี
  - รับชำระค่าสมัครเฉพาะเงินสด ผ่านช่องทางดิจิทัลแบงค์กิ้งด้วยการสแกน QR Code เท่านั้น
  - กรุณาบันทึกหลักฐานการชำระเงิน (Payment Slip) เพื่อใช้แนบเป็นเอกสารประกอบการสมัคร (เอกสารหมายเลข 2)
 2. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ “เลขประจำตัวสอบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 3. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 4. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 5. ผู้เข้าสอบตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 6. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการรับมอบตัว
 7. ผู้ผ่านการคัดเลือกมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
date_range

กำหนดการรับสมัคร / Admission Schedule

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปีการศึกษา 2565 รอบ Final Clearing ม.1-ม.5 โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการ รอบ Final Clearing ม.1-ม.5
รับสมัคร Online 6 – 28 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ 2 กุมภาพันธ์ 2565
สอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) 6 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 8 กุมภาพันธ์ 2565
กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 8-9 กุมภาพันธ์ 2565
รับมอบตัวนักเรียน 10-11 กุมภาพันธ์ 2565
fact_check

แนวปฏิบัติในการสอบ / Examination Guidelines

การสอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)
 1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด และแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 2. ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงตนต่อคณะกรรมการคุมสอบ
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน ดินสอดำ (2B) และยางลบดินสอ
 4. นักเรียนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น
 5. นักเรียนต้องเข้าสอบตามกำหนดเวลาสอบ หากเข้าสอบหลังแจกข้อสอบแล้ว จะถือว่านักเรียนหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
 7. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ใด ๆ เช่น น้ำยาลบคำผิด ยางลบ ฯลฯ จากเพื่อนขณะทำข้อสอบ
 8. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือเตรียมการใด ๆ อันเป็นเหตุให้นำไปสู่การทุจริตในห้องสอบ
 9. การทุจริตในการสอบวิชาใด ๆ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
 10. กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ โรงรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
perm_phone_msg

ติดต่อสอบถาม / Contact

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
สำนักผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053 245 570-5 ต่อ 618 หรือ
ครูมยุรี ทำทอง หมายเลขโทรศัพท์ 081 884 1057