รับสมัครนักเรียน / ADMISSIONS

   [ รอบ: สอบภายใน ม.4 ปีการศึกษา 2564 ]

ระเบียบการรับสมัคร / Admission Regulations

รอบ สอบภายใน ม.4

ขั้นตอนการดำเนินงาน รายละเอียด
การรับสมัคร Online 7 – 16 กันยายน 2563
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2563
 2. มีความประพฤติเรียบร้อย
 3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ดังนี้
  • แผนการเรียน วิทย์-คณิต : GPAX 2.75 ขึ้นไป
  • แผนการเรียน ศิลป์ (ภาษาจีน, ภาษาฝรั่งเศส, ดนตรี) : GPAX 2.00 ขึ้นไป
  • EP Science-Mathematics :
   • GPAX 2.75 ขึ้นไป
   • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.75
  • 3.5 EP Art-Business :
   • GPAX 2.00 ขึ้นไป
   • ผลการเรียนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
เอกสารที่ใช้สมัคร
 1. สำเนา ปพ.1 หน้า-หลัง หรือสำเนาใบรายงานผลการเรียน ชั้น ม.1-ม.2 (4 ภาคเรียน)
 2. หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (500 บาท)
การสอบวัดความรู้ สอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) ในวันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ตารางสอบ

หมายเหตุ:
หลักสูตรปกติ
 1. เนื้อหาสอบของแต่ละวิชาเน้นเนื้อหาในระดับชั้นที่นักเรียนกำลังเรียนอยู่และเนื้อหาในระดับชั้นที่ทำการสอบเข้า ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และที่ปรับปรุงพุทธศักราช 2561
 2. วิชาวิทยาศาสตร์ (รวมเนื้อหา ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา)
หลักสูตร English Programme
 1. ข้อสอบเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นวิชาภาษาไทย)
 2. วิชา Science (รวมเนื้อหา Physics, Chemistry and Biology)
ขั้นตอนการสมัคร
 1. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครโดยการโอนเงินผ่านบัญชี
  บัญชีธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  ชื่อบัญชี โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย สาขาช้างคลาน
  เลขที่บัญชี 840-212859-1
  หมายเหตุ: กรุณาบันทึก หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร (เอกสารประกอบการสมัคร หมายเลข 2) เพื่อนำไปใช้ในขั้นตอนต่อไป
 2. ผู้สมัครกรอกใบสมัครและแนบเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 3. ผู้สมัครสามารถตรวจสอบ “เลขประจำตัวสอบ” ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ซึ่งจะปรากฏก็ต่อเมื่อ คุณสมบัติต่าง ๆ ของผู้สมัคร และการชำระเงินค่าสมัคร ผ่านการตรวจสอบจากทางโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น
 4. ผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้และห้องสอบ ผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 5. ผู้ที่มีสิทธิ์สอบเข้าสอบตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
 6. ผู้เข้าสอบตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
 7. ผู้ผ่านการคัดเลือกกรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียนผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เพื่อใช้ประกอบการรับมอบตัว
 8. ผู้ผ่านการคัดเลือกมอบตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ปีการศึกษา 2564 ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนด
date_range

กำหนดการรับสมัคร / Admission Schedule

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย เปิดรับสมัครนักเรียนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 รอบ สอบภายใน ม.4 สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ไม่ได้โควตาหรือต้องการเปลี่ยนแผนการเรียน โดยมีรายละเอียดกำหนดการดังนี้

กำหนดการ รอบ สอบภายใน ม.4
รับสมัคร Online 7 - 16 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและห้องสอบ วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563
สอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก วันพุธที่ 23 กันยายน 2563
กรอกข้อมูลพื้นฐานนักเรียน 23 - 26 กันยายน 2563
รับมอบตัวนักเรียน วันเสาร์ที่ 26 กันยายน 2563
fact_check

แนวปฏิบัติในการสอบ / Examination Guidelines

การสอบวัดความรู้ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ)
 1. ให้นักเรียนมาถึงโรงเรียนตามวันเวลาที่กำหนด และแต่งกายให้เรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน
 2. ให้นักเรียนเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงตนต่อคณะกรรมการคุมสอบ
 3. อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ ได้แก่ ปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงิน ดินสอดำ (2B) และยางลบดินสอ
 4. นักเรียนต้องเดินเข้าห้องสอบด้วยความสงบ เรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนบุคคลอื่น
 5. นักเรียนต้องเข้าสอบตามกำหนดเวลาสอบ หากเข้าสอบหลังแจกข้อสอบแล้ว จะถือว่านักเรียนหมดสิทธิ์สอบในวิชานั้น ๆ
 6. ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบก่อนเวลาที่กำหนดไว้ในแต่ละรายวิชา
 7. นักเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์การสอบให้ครบ อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และไม่อนุญาตให้ยืมอุปกรณ์ใด ๆ เช่น น้ำยาลบคำผิด ยางลบ ฯลฯ จากเพื่อนขณะทำข้อสอบ
 8. ไม่ใช้อุปกรณ์สื่อสาร หรือเตรียมการใด ๆ อันเป็นเหตุให้นำไปสู่การทุจริตในห้องสอบ
 9. การทุจริตในการสอบวิชาใด ๆ นักเรียนจะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าศึกษาต่อ
 10. กรณีอื่นใดที่นอกเหนือจากนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้อำนวยการ โรงรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
perm_phone_msg

ติดต่อสอบถาม / Contact

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่
สำนักผู้อำนวยการ หมายเลขโทรศัพท์ 053 245 570-5 ต่อ 106 หรือ
ครูมยุรี ทำทอง หมายเลขโทรศัพท์ 081 884 1057