ระบบฐานข้อมูลนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
คำชี้แจง:
  1. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ตรงกับความเป็นจริง และตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนทำการบันทึกข้อมูลของท่านในแต่ละหน้า (แต่ละ Tab)
  2. กรุณาบันทึกข้อมูลให้ครบทุกหน้า โดยทำการบันทึกข้อมูลในแต่ละหน้าให้เรียบร้อยก่อนที่จะไปกรอกข้อมูลในหน้าถัดไป
  3. เพื่อความสะดวกในการกรอกข้อมูลและป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ กรุณาอัพเดท Web Browser ของท่านเป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ให้เรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปกรอกข้อมูล
  4. กรณีที่เกิดปัญหา กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบเพื่อดำเนินการตรวจสอบและแก้ไข ที่สำนักผู้อำนวยการ โทร. 053-245570-5 ต่อ 618