ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.ว.
ประกาศเลขประจำตัวนักเรียน ม.ว. สำหรับนักเรียนใหม่ ที่จะเข้าศึกษาต่อโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยในปีการศึกษา 2564 ระดับชั้น ม.1 ม.4 ทุกแผนการเรียน และ แทรกชั้น ม.2 ม.3 ม.5

คำชี้แจง:
  • ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ นักเรียนที่ย้ายสถานศึกษาต้องนำหลักฐาน ปพ.1 (ระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน) ให้กับสถานศึกษาใหม่ หากนักเรียนไม่นำมาให้ ถือว่าการรับผู้เรียนนั้นเป็น "โมฆะ" เนื่องจากไม่มีหลักฐานการจบการศึกษา ดังนั้นเมื่อได้รับเอกสาร จบหลักสูตร ป.6 / ม.3 / ฉบับลาออก ให้ผู้ปกครองส่ง สำเนาเอกสาร ปพ.1 (หน้า-หลัง) จากโรงเรียนเดิมมามอบให้กับงานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ฝ่ายวิชาการ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ในช่วงเวลาเปิดภาคเรียนฤดูร้อน หรือ เปิดภาคเรียนที่ 1/2564
หมายเหตุ:
  • นักเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ใช้เลขประจำตัว ม.ว. เดิม
  • นักเรียนที่มอบตัวและชำระค่าธรรมเนียมการเรียนแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งเอกสารมอบตัว จะยังไม่ได้รับหมายเลขประจำตัวนักเรียน ทั้งนี้ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ pimlapas@montfort.ac.th