สืบค้นห้องเรียน ม.1-ม.6 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

เลขประจำตัวนักเรียนหมายเหตุ :

  • ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
  • นักเรียนใหม่ ที่เข้าเรียนปีการศึกษา 2564 กรุณาส่งสำเนาเอกสาร ปพ.1 วุฒิเดิม จากโรงเรียนเดิม ที่งานทะเบียนนักเรียนและวัดผล ห้องวิชาการ ชั้น 2 อาคารเซนต์แมรี่ ได้ตั้งแต่ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
  • หากพบข้อผิดพลาด กรูณาแจ้งรายละเอียดและหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่ pimlapas@montfort.ac.th


Copyright © 2021 Montfort College. All rights reserved.